Adapts allmänna villkor

1. OM ADAPT AB

1.1. Adapt AB med dotterbolag hyr ut, säljer, installerar och reparerar utrustning för ljud, ljus, bild, dekor, mässor, möbler m m(”Eventutrustning”) samt tillhandahåller personal för transport, installation och handhavande av Eventutrustningen. Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller vid uthyrning och i förekommande fall installation av Eventutrustning (”Hyresobjektet”) från Adapt AB (”Adapt”). Villkoren utgör en integrerad del av det hyresavtal (”Hyresavtalet”) som träffas mellan Adapt och den person eller företag (”Hyrestagaren”) som hyr Eventutrustningen av Adapt.

2. ÄGANDERÄTT MM

2.1. Genom Hyresavtalet erhåller Hyrestagaren nyttjanderätt till Hyresobjektet enligt i Hyresavtalet angiven period och Hyresobjektet är och förblir Adapts egendom. Hyrestagaren är väl medveten om att Hyrestagaren inte får agera i strid med Villkoren eller på något sätt som äventyrar Adapts äganderätt. Till undvikande av varje missförstånd får således inte Hyresobjektet pantsättas, överlåtas, utlånas eller upplåtas i andra hand utan Adapts skriftliga samtycke.

3. LEVERANS AV HYRESOBJEKT

3.1. Om Hyresobjektet skall avhämtas av Hyrestagaren på av Adapt anvisad plats ankommer det på Hyrestagaren att ansvara för lastning och lossning. Om Adapt åtagit sig att transportera Hyresobjektet till av Hyrestagaren anvisad plats ansvarar Adapt för lastning och lossning samt äger Adapt rätt att debitera transportkostnad särskilt.

3.2. Adapt ansvarar för att Hyresobjektet är i funktionsdugligt skick vid leveranstillfället.

4. ÅTERLÄMNANDE

4.1. När Hyresobjektet återlämnas/avhämtas av Adapt skall det vara väl rengjort och – med undantag av normalt slitage – i samma skick som vid avhämtnings-/leveranstillfället. Hyresobjektet skall förpackas/emballeras på samma sätt som vid leveranstillfället. Adapt äger rätt att, vid onormalt slitage/skada förorsakad av Hyrestagaren, begära tillkommande ersättning av Hyrestagaren med belopp som framgår av från tid till annan gällande prislista.

5. HYRESTID

5.1. Om inte hyrestiden framgår av Hyresavtalet löper Hyresavtalet tills vidare till den dag Hyresobjektet återlämnas eller avhämtas av Adapt (”Hyrestiden”). Om Hyrestagaren underlåter att återlämna eller tillgängliggöra Hyresobjektet för Adapts avhämtning kan detta föranleda ansvar för olovligt förfogande enligt Brottsbalken samt äger Adapt rätt att debitera ytterligare hyra för den tid som dröjsmålet varar.

6. HYRA MM

6.1. Hyrestagaren åtar sig att betala hyra under Hyrestiden med belopp som framgår av Hyresavtalet. På i Hyresavtalet angivna belopp tillkommer skatter och i förekommande fall installations- och transportkostnader. Hyra och i förekommande fall tillkommande kostnader faktureras enligt Hyresavtalet.

6.2. Vid försenad eller utebliven betalning utgår dröjsmålsränta med 23 % per år och äger Adapt i händelse av försenad eller utebliven förskottsbetalning innehålla sina prestationer enligt Hyresavtalet.

6.3. Om bokningsavgift har avtalats skall sådan erläggas med 10 % av den avtalade ersättningen senast 30 dagar efter att Adapt utfärdat orderbekräftelse, avtalat förskottsbelopp senast 7 dagar innan Hyrestidens början och efterskottsbelopp senast 10 dagar efter Hyrestidens slut om ej annat särskilt framgår av Hyresavtalet.

6.4. Adapt äger efter eget val rätt att begära skälig säkerhet av Hyrestagaren för Hyresavtalets rätta fullgörande.

7. AVBESTÄLLNINGSREGLER

7.1. Om Hyrestagaren skriftligen eller via bekräftat mail avbeställer Hyresobjektet senare än 14 dagar innan avtalad avhämtnings-/leveransdag äger Adapt rätt att innehålla/erhålla 100 % av den avtalade totala ersättningen.

7.2. För det fall bokningsavgift ska betalas enligt Hyresavtalet äger Adapt alltid rätt att oavsett tidpunkt för avbeställning innehålla/erhålla avtalad bokningsavgift.

8. SKÖTSEL, SERVICE OCH SUPPORT

8.1. I de fall Hyresobjektet hyrs utan att Adapt tillhandahåller handhavande av densamma ska Hyrestagaren vid Hyrestidens början undersöka Hyresobjektets skick och eventuella fel ska reklameras omgående. Adapt åtar sig att vid berättigad reklamation skyndsamt åtgärda påtalade fel eller byta ut felaktig utrustning. Reparationsåtagandet gäller under villkor att defekt utrustning återlämnas till utlämningsstället. Retur av defekt utrustning skall ske inom 3 dagar efter det att ersättningsutrustning erhållits från Adapt. Dröjsmål med att returnera defekt utrustning debiteras enligt från var tid gällande prislista.

8.2. Hyrestagaren är inte skyldig att betala hyra som motsvarar felet under sådan period som felet kvarstår.

8.3. Hyrestagaren svarar för Hyresobjektets vård och underhåll under Hyrestiden och för kostnader för förbrukningsmaterial. Endast föreskrivna originaltillbehör får användas och det åligger Hyrestagaren att vid tveksamhet inhämta information från Adapt i dessa avseenden. Reparation av Hyresobjektet får inte ske utan Adapts medgivande. Fel eller brist på Hyresobjektet som beror på Hyrestagaren befriar inte Hyrestagaren från att erlägga avtalad hyra. Hyrestagaren ska omgående meddela Adapt om Hyresobjektet eller del därav förkommer eller skadas.

8.4. Endast behörig och kvalificerad personal hos Hyrestagaren äger rätt att handha Hyresobjekt.

9. ANSVAR OCH FÖRSÄKRING

9.1. Hyrestagaren ska under Hyrestiden hålla Hyresobjektet försäkrat till fulla värdet mot förlust eller skada på grund av stöld, brand eller skadegörelse. Förkommer eller skadas Hyresobjektet ska Hyrestagaren omedelbart anmäla detta till Adapt. Vid försäkringsfall överlåter Hyrestagaren rätten till försäkringsersättning till Adapt och åtar sig parterna gemensamt att underrätta berört försäkringsbolag härom.

9.2. Om Adapts försäkring täcker eventuell skada på Hyresobjektet ska eventuell självrisk betalas av Hyrestagaren.

9.3. Oavsett försäkring äger Adapt rätt till ersättning av Hyrestagaren motsvarande fulla värdet enligt från tid till annan gällande prislista.

10. ADAPTS ANSVAR OCH FÖRSÄKRING

10.1. Adapt ansvarar för fel eller brist i Hyresobjektet och för den direkta skada som Hyrestagaren kan drabbas av i anledning härav. Adapt ansvarar inte för utebliven vinst, följd-skador eller annan indirekt skada. Skadeståndsbeloppet är begränsat till den totala hyresersättning Adapt erhållit eller ska erhålla enligt Hyresavtalet, såvida inte Adapt kan anses ha gjort sig skyldigt till grov vårdslöshet. Om Adapt på grund av bristfälligt utfört installationsarbete vållar person och/eller sakskada är Adapts
ansvar begränsat till vad Adapt äger rätt att utfå ur egen ansvarsförsäkring.

11. FÖRTIDA UPPSÄGNING

11.1. Part äger rätt att säga upp Hyresavtalet till omedelbart upphörande om den andra parten i väsentligt avseende bryter mot dessa villkor.

11.2. Såsom väsentligt avtalsbrott anses att:
– Hyrestagaren lämnat vilseledande uppgifter som påverkar uthyrningen.
– Hyrestagaren ej erlagt överenskommen hyra eller förfallna avgifter och kostnader när dessa förfaller till betalning.
– Hyrestagaren ställer in betalningarna, träder i likvidation, ansöker om företagsrekonstruktion, försätts i konkurs eller av annan befogad anledning kan anses vara på obestånd. Detta gäller också om Hyrestagaren ådrar sig berättigad betalningsanmärkning.
– Bestämmelser enligt Hyresavtalet väsentligt åsidosätts av Hyrestagaren.

11.3. Om Hyresavtalet avslutas på grund av ovan angivna anledningar skall Hyrestagaren stå för samtliga kostnader i samband med återlämnande/återtagande samt erlägga förfallna hyror och resterande hyra till Hyresavtalets utgång.

11.4. Uppsägs Hyresavtalet i förtid, upphör Hyrestagarens rätt att nyttja Hyresobjektet och Hyrestagaren är skyldig att omedelbart återlämna Hyresobjektet till Adapt eller tillgängligöra Hyresobjektet för Adapts avhämtning.

12. FORCE MAJEURE

12.1. Adapt är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt Hyresavtalet om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som
anges nedan och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande därav. Såsom befriande omständighet skall anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning eller olyckshändelse av större omfattning.

12.2. Under tid som Adapt åberopar Force Majeure äger Hyrestagaren rätt att innehålla hyresbetalning som motsvarar den del av Adapts åtagande som inte kan utföras. Om väsentlig del av Adapts åtagande försenas på grund av Force Majeure med mer än två veckor äger båda Parter rätt att säga upp Hyresavtalet till omedelbart upphörande.

13. MEDDELANDEN


13.1. Reklamation och andra meddelanden skall ske genom bud eller rekommenderat brev till parternas i Hyresavtalets angivna eller senare ändrade adresser.

13.2. Meddelandet skall anses ha kommit mottagaren tillhanda
– Om avlämnat med bud: vid överlämnandet.
– Om avsänt med rekommenderat brev: 5 dagar efter avlämnande av postbefordran.

13.3. Adressändring skall meddelas part på sätt som föreskrivs i denna bestämmelse.

14. TVIST

14.1. Tvist om tolkningen eller tillämpningen av Hyresavtalet och dessa villkor skall med tillämpning av svensk lag i första hand avgöras av medlare med tillämpning av Stockholms Handelskammares Medlingsinstituts regler för medling i affärstvister. Om en sålunda utsedd medlare inte förmår lösa tvisten inom 3 månader efter det att medlingsförfarandet påbörjats skall tvisten i stället avgöras av skiljeman med tillämpning av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för s.k. förenklat skiljeförfarande. Tvist om förfallna hyresfordringar upp till ett belopp om två basbelopp omfattas inte av medlings-/skiljeklausulen.

14.2. Såväl medlings- som eventuellt skiljeförfarande skall med
tillämpning av svensk lag äga rum i Göteborg.

15. ÖVRIGT

15.1. Ändringar av, och tillägg till, Hyresavtalet, eller dessa villkor ska för att vara gällande vara skriftligen avfattade och undertecknade av behörig företrädare för respektive Part.