Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller för alla Adapt AB:s, Adapt Equipment AB:s, Adapt International AB:s Adapt Project Management AB:s och Adapt Event & Expo AB:s tjänster. Varje Offert innehåller dessa Villkor med bilagor om inte Parterna skriftligen kommit överens om annat.

En Parts standardiserade hänvisning till standardavtal eller motsvarande ska varken i sig eller i kombination med motpartens agerande eller passivitet anses innebära att Parterna har avtalat om avvikelse från bestämmelser i dessa Villkor.

INNEHÅLL

1              BAKGRUND OCH AVTAL

2              DEFINITIONER

3              KÖP AV UTRUSTNING

4              HYRA AV UTRUSTNING

5              UPPDRAG, HELHETSLÖSNINGAR OCH REPARATIONSARBETEN

6              VISSA FÖRVARINGSTJÄNSTER

7              GEMENSAMMA BESTÄMMELSER


Dessa Villkor tillämpas av Adapt AB, 559177-8153, och var för sig av koncernbolagen Adapt Equipment AB, 556713-4597, Adapt International AB, 556994-7046 Adapt Project Management AB, 559309-3098 och Adapt Event & Expo AB, 556996-5576, för samtliga dess Tjänster. Vilket av koncernbolagen Kunden ingår avtal med framgår av Offerten. Det koncernbolag Kunden ingår avtal med benämns i dessa Villkor ”Adapt”.

Villkoren gäller för Kunden när Kunden accepterar Offert.

Adapt och Kunden kallas i tillämpliga fall var för sig ”Part” och gemensamt ”Parterna”.


1          BAKGRUND OCH AVTAL

1.1            Adapt erbjuder ett brett utbud av lösningar för produktion av event, möten och utställningar, både för tillfälliga och permanenta mötesplatser. Tjänsten framgår av Offert.

1.2            Omfattning och villkor för Tjänsten framgår av Offerten och dessa Villkor med eventuella tillhörande bilagor. Om Offert och dessa Villkor innehåller motstridiga uppgifter ska Offerten ha företräde framför dessa Villkor och eventuella övriga bilagor, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat.


DEFINITIONER


2.1            Såvida inte sammanhanget eller omständigheterna uppenbarligen föranleder annat ska följande ord och begrepp ha den innebörd som anges nedan:

Applikation” avser sådan webbapplikation som Adapt kan tillhandahålla Kunden som en del av annan Tjänst.

Avtalet” avser Offerten och dessa Villkor med eventuella bilagor (som utgör en integrerad del av Avtalet).

Avtalstiden” avser Avtalets löptid från ikraftträdandet tills det löper ut eller upphör att gälla.

Arbetsdag” avser måndag–fredag (kl. 08:00-17:00) som inte är allmän helgdag eller dag som är likställd med allmän helgdag i Sverige (exempelvis midsommarafton, julafton och nyårsafton).

Datorprogram” avser det eller de datorprogram som ägs av tredje part och som omfattas av underlicensiering under Avtalet inklusive eventuella tilläggsfunktioner eller moduler och som finns specificerade i Offerten. Datorprogram kan ingå i Tjänst.

Förvaringsenhet” avser sådan yta som definieras i 7.2.1 i dessas Villkor.

Kontraktssumma” avser den totala summan som Kund ska erlägga Adapt med anledning av en Tjänst. Om Tjänsten är uppdelad i delleveranser enligt Offert så ska den summan som avser del av Kontraktssumman benämnas ”Delsumma”.

Kund” avser den i Offert angivna fysiska eller juridiska person med vilken Adapt ingått avtal avseende Tjänsten.

Offerten” avser den offert som tillställts Kund och som accepterats av densamma.

Utrustning” avser hård- och/eller mjukvara som Adapt enligt Offert ska tillhandahålla Kund. 

Tjänst” avser samtliga de tjänster som Adapt erbjudit sig att utföra åt Kunden enligt Offert, såsom, hyra, köp och installation av Utrustning.


3          KÖP AV UTRUSTNING

3.1         ALLMÄNT

3.1.1         Adapt kan erbjuda Kunden att köpa Utrustning. Om det har avtalats mellan Parterna att Kunden ska köpa Utrustning av Adapt så ska vad som stipuleras i detta avsnitt gälla.

3.2        PRIS OCH UTRUSTNING M.M.

3.2.1         Priset för Utrustningen framgår av Offerten. Antal och övriga detaljer avseende Utrustningen framgår av Offerten.

3.3        LEVERANS

3.3.1         Om inget annat framgår av Offert ska leverans till Kunden ske Ex-Works (Adapts lager). Om inget annat framgår av Offerten ska leverans ske inom skälig tid från acceptans av Offert. Kunden står alla kostnader för transport, om inget annat följer av Avtalet.Avtalet.

3.3.2        Om Adapt ska stå för installation av Utrustningen hos Kunden så ska leverans ske DAP (Incoterms 2020), om inget annat framgår av Offert. Transportkostnader tillkommer om inget annat följer av Avtalet. Utrustningen ska alltså anses avlämnad vid tidpunkten då den anländer på överenskommen plats, även om installation utförs vid ett senare tillfälle av Adapt.

3.4        UTRUSTNINGENS BESKAFFENHET, UNDERSÖKNINGSPLIKT, REKLAMATION OCH PRESKRIPTION

3.4.1         Utrustningen är felaktig om den avviker från vad som anges i Offerten eller annan produktbeskrivning som har tillhandahållits Kunden av Adapt. Utrustningen är inte felaktig om den i något annat avseende avviker från Kundens förväntningar.

3.4.2        Kunden ska undersöka Utrustningen vid leverans. Uppenbara skador på Utrustningen ska reklameras omedelbart. Om reklamation inte sker omedelbart så äger Kunden inte rätt att göra gällande felet. Om Utrustning som enligt följesedel eller Offert inte medföljt i transport ska Kunden omedelbart informera Adapt härom. Om Kunden inte lämnar Adapt information härom omedelbart så ska Kunden ersätta Adapt kostnaderna för nyanskaffning av sådan Utrustning.

3.4.3         Om inget annat avtalats avseende exempelvis garanti eller den längre garanti som erbjuds av Adapts leverantör av Utrustning, så gäller att Kunden inte får åberopa att Utrustningen är felaktig om den inte lämnar Adapt skriftligt meddelande om felet inom 14 Arbetsdagar från det att Utrustningen kom fram till Kunden. Information kring garantier från Adapts leverantörer avseende Utrustning lämnas endast ut på Kundens begäran.

3.5        FEL OCH AVHJÄLPANDE M.M.

3.5.1         Fel i Utrustningen ska avhjälpas av Adapt utan oskäligt dröjsmål efter reklamation från Kunden.

3.5.2        Alla kostnader för avhjälpandet ska bäras av Adapt. Adapt har därutöver ingen skyldighet att ersätta Kunden för den eventuella direkta eller indirekta skada som Kunden åsamkats med anledning av Felet.

3.5.3        Adapt ansvarar inte för Fel som beror på

  • användning i strid med användardokumentation för Utrustningen eller villkoren i Avtalet;
  • användning av Utrustningen för annat ändamål än för vilken den är avsedd.
  • störning vad avser tillförsel av elektricitet, internetstörningar andra externa signalstörningar eller liknande.
  • Datorprogram.

3.5.4        Adapt äger rätt att istället för avhjälpande företa omleverans av Utrustningen utan kostnad för Kunden. Kunden ska, om Adapt så begär, återsända den felaktiga Utrustningen på Adapts bekostnad.

3.5.5        Utöver vad som uttryckligen angivits i Avtalet om avhjälpande av fel lämnar Adapt inga som helst garantier eller utfästelser, varken uttryckliga eller underförstådda, enligt lag eller eljest, med avseende på Utrustningen, inklusive kvalitet, felfrihet, prestanda, användbarhet eller lämplighet för visst ändamål.

3.6        ÅTERTAGANDEFÖRBEHÅLL

3.6.1         Adapt förbehåller sig äganderätten till Utrustningen intill dess full betalning enligt Avtalet erlagts. Kunden förpliktar sig att hålla Utrustningen avskild från andra varor och att inte sälja, förstöra, förändra eller på annat sätt förfoga över Utrustningen intill dess Kunden erlagt full betalning.


4          HYRA AV UTRUSTNING

4.1         ALLMÄNT

4.1.1         Adapt kan erbjuda Kunden Tjänst i form av uthyrning av Utrustning. Om det har avtalats mellan Parterna att Adapt ska hyra ut Utrustning till Kunden så ska vad som stipuleras i detta avsnitt gälla.

4.2        LEVERANS OCH ÅTERLÄMNANDE

4.2.1         Utrustningen avhämtas av Kunden på den plats som anges i Offerten. Om ingen plats för avhämtning har angivits så ska Utrustningen avhämtas på den plats som Adapt senare anger. Adapt kan efter överenskommelse med Kunden anordna transport till Kunden, varvid Kunden står för transportkostnaden samt risken för Utrustningen under transporten.

4.2.2        Kunden ska vid avhämtning eller mottagande noggrant undersöka om rätt Utrustning och rätt antal av Utrustningen, enligt följesedel, följt med. Anmärkningar härvidlag ska göras omedelbart till Adapt. Om anmärkning inte sker omedelbart, så äger Adapt rätt att debitera Kunden kostnaden för nyanskaffning av sådan Utrustning som enligt följesedel ska ha följt med vid avhämtande eller transport.

4.2.3        Utrustningen ska återlämnas på den plats där den avhämtades. Återlämnande ska ske under Adapts ordinarie öppettider, om inte annat följer av Avtalet. Utrustningen ska anses återlämnad då Adapt utfärdat retursedel eller på annat sätt skriftligen bekräftat återlämnandet. Om Adapt efter överenskommelse har åtagit sig att anordna transport för återlämnande av Utrustningen, ska transportkostnaden samt risken för Utrustningen bäras av Kunden under transporten.

4.3        HYRESTID

4.3.1         Hyrestiden framgår av Offerten. I övrigt gäller vad som framgår av 4.3.2-4.3.3 nedan.

4.3.2        Vid uthyrning på bestämd tid gäller att Utrustningen ska återlämnas vid den tidpunkt som framgår av Offerten. Önskar Kunden förlänga hyrestiden ska ny Offert upprättas före datumet för återlämnande. Kund som brukar Utrustningen för längre tid än vad som framgår av Offert är skyldig att betala hyra enligt avsnitt 4.4 i dessa Villkor för varje påbörjad hyresdag. Därutöver är Kunden skyldig att ersätta Adapt för sådan direkt och indirekt skada som uppstår till följd av att Utrustningen inte återlämnats inom avtalad tid.

4.3.3        Vid uthyrning på obestämd tid (löpande hyresdebitering) räknas hyrestiden från och med den dag då Utrustningen levereras till Kunden eller hålls tillgänglig för avhämtning till och med den dag då Utrustningen återlämnas. I Offerten ska anges att hyrestiden gäller tillsvidare, och att avtalet gäller till och med den dag Utrustningen återlämnas.

4.4        HYRAN

4.4.1         Hyran framgår av Offert. I den mån hyran inte framgår av Offert så gäller Adapts vid var tid gällande prislista. För del av dag utgår hyra som för hel dag.

4.5        ÄGANDERÄTT TILL UTRUSTNINGEN

4.5.1         Utrustningen utgör under hela hyrestiden Adapts egendom och ingenting i dessa Villkor ska innebära eller tolkas som att Kunden har förvärvat eller kommer att förvärva någon äganderätt till Utrustningen, eller annan rätt att belasta Utrustningen. Kundens brott mot denna punkt ska anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott.

4.6        KUNDENS ANVÄNDNING AV UTRUSTNINGEN

4.6.1         Kunden ansvarar för att Utrustningen endast nyttjas av behörig och för ändamålet utbildad personal.

4.6.2        Kunden får inte utan Adapts skriftliga godkännande låta annan än Kunden använda Utrustningen, hyra ut Utrustningen till annan eller överlåta Avtalet på annan. Kund som i strid med Avtalet låter annan nyttja eller i övrigt förfoga över Utrustningen är ovillkorligen ansvarig för allt sådant nyttjande eller förfogande, i förhållande till såväl Adapt som den andra nyttjaren och tredje man. Kunden är dessutom skyldig att ersätta Adapt för den ekonomiska eller ideella skada som uppstår för Adapt genom att Utrustningen nyttjas av annan än Kunden.

4.6.3        Ska Utrustningen monteras på plats, gäller att Kunden, på eget ansvar, får låta annan nyttja Utrustningen på det sätt den är konstruerad för och avsett att nyttjas.

4.6.4        Kunden är skyldig att hålla Adapt underrättad om var Utrustningen förvaras eller nyttjas. Utrustningen får inte utan Adapts skriftliga godkännande föras utanför Sverige.

4.7         OMSORGS- OCH VÅRDPLIKT M.M.

4.7.1         Det åligger Kunden att omgående vid mottagandet av Utrustningen, och innan denna tas i bruk, utföra erforderlig kontroll och att framföra eventuella anmärkningar om dess skick till Adapt.

4.7.2        Kunden får inte ändra produktmärkning, identifikation eller skriftliga användarinstruktioner avseende Utrustningen.

4.7.3        Kunden är skyldig att utföra skälig vård av Utrustningen och iakttaga utfärdade föreskrifter om Utrustningens skötsel och vård.

4.7.4        För tillsyn och vård av Utrustningen ska Kunden använda personal med för uppgiften erforderlig kompetens.

4.7.5        Utrustningen ska vid återlämning vara väl rengjord och i samma skick som vid leveranstillfället eller avlämnandet. Har Utrustningen inte rengjorts eller dess skick på annat sätt försämrats under hyrestiden, debiteras Kunden särskilt härför. För Utrustning som kan ha utsatts för skadliga ämnen, t.ex. asbestdamm, debiteras en särskild saneringskostnad.

4.8        REPARATIONER M.M.

4.8.1         Kunden får inte, med undantag för omsorgs- och vårdplikten enligt avsnitt 4.7 ovan, utan Adapts skriftliga godkännande, låta reparera eller förändra Utrustningen. Utbyte av slit- och förbrukningsdelar vid nyttjandet av Utrustningen, efter godkännande från Adapt, utförs och bekostas av Kunden.

4.8.2        Skador och defekter i Utrustningen som under hyrestiden uppstår på grund av Kundens nyttjande av Utrustningen eller annars på grund av Kunden eller tredje man, ska bekostas av Kunden. Reparationer av fel i Utrustningen som förelegat vid uthyrningstillfället bekostas av Adapt. Adapt är inte i något fall skyldig att ställa ersättningsobjekt till Kundens förfogande under reparationstiden.

4.8.3        Vid skador på Utrustningen som uppkommit på grund av Kundens uppsåt, oaktsamhet eller bristande tillsyn eller vård, debiteras Kunden enligt Adapts vid var tid gällande prislista.

4.9        ADAPTS ANSVAR FÖR FEL OCH SKADA

4.9.1         Adapt, som inte kan övervaka Kundens användning av Utrustningen och de omständigheter varunder Utrustningen nyttjas, ansvarar inte för personskada, sakskada eller förmögenhetsskada som kan uppkomma vid Kundens användning av Utrustningen, annat än vad som följer av tvingande lag. Adapt ansvarar inte heller för direkta eller indirekta skador (t.ex. stopp i drift eller utebliven vinst) som åsamkas Kunden till följd av fel i Utrustningen. Konstateras fel i Utrustningen, som inte beror på Kunden eller tredje mans nyttjande av Utrustningen, vilket gör den obrukbar för Kunden, ska Adapt avhjälpa felet inom skälig tid (genom reparation eller med skäligt ersättningsobjekt). Bedömer Adapt att felet inte kan avhjälpas inom skälig tid eller till en skälig kostnad för Adapt, har Adapt rätt att häva avtalet. Som enda konsekvens härav ska Utrustningen då återlämnas till Adapt och Kunden befrias från skyldighet att betala hyra från och med dagen för sådant återlämnande.

4.10       KUNDENS ANSVAR FÖR FEL, SKADA OCH STÖLD

4.10.1       Kunden ska utan dröjsmål underrätta Adapt om fel eller skada på, samt om stöld av, Utrustningen under hyrestiden. Adapt ska efter sådan underrättelse meddela Kunden vilka åtgärder Kunden ska vidta. Det åligger Kunden att vid stöld av Utrustningen samt vid skadegörelse, lämna sådana uppgifter till Adapt som Adapt begär för att kunna göra en polisanmälan och hantera ärendet med sitt försäkringsbolag.

4.10.2       Samtliga skador på Utrustningen som inte förelåg vid leveranstillfället eller avlämnandet ska ersättas av Kunden. Skadad eller förlorad Utrustning, som inte ersätts genom Adapts sedvanliga försäkring, debiteras Kunden till nyanskaffningsvärde.

4.11        DRÖJSMÅL MED LEVERANS M.M.

4.11.1        Om Adapt inte tillhandahåller Utrustningen i funktionsdugligt skick vid avtalad tidpunkt har Kunden rätt att häva Avtalet eller begära sådan nedsättning av hyran som svarar mot felet eller dröjsmålet. Adapt är dock inte skyldig att ersätta Kunden för annan direkt eller indirekt skada som Kunden eller tredje man åsamkats till följd av felet eller dröjsmålet.

4.11.2       Hävning, skadestånd eller nedsättning av hyran får inte göras gällande, när Adapt erbjuder sig att avhjälpa fel på Utrustningen eller ersätta Utrustningen med annan godtagbar Utrustning, och rättelse sker inom skälig tid och utan kostnad för Kunden. Sådan påföljd får inte heller göras gällande om inte Kunden genast efter det han märkt eller bort märka felet meddelar Adapt härom (reklamation).

4.12       FÖRSÄKRING

4.12.1       Det åligger Kunden att hålla Utrustningen försäkrad med ett betryggande belopp under hela hyrestiden. Sådan försäkring ska även omfatta transport av Utrustningen vid avlämnande och återlämnande, om inget annat avtalats.

4.13       HÄVNING M.M.

4.13.1       Adapt har rätt att häva Avtalet med omedelbar verkan och begära återlämnande av Utrustningen om

               i.        Kunden inte fullgör sina betalningsåtaganden gentemot Adapt, blir insolvent eller försätts i konkurs;

              ii.        Kunden efter begäran från Adapt,

a)    inte tillhandahåller en sådan säkerhet för Kundens förpliktelser enligt Avtalet som Adapt begär, eller

b)     om Adapt har skäl att befara bristande betalningsförmåga hos Kunden eller Kundens moderbolag (om sådant finns och eventuell moderbolagsborgen har ställts som säkerhet enligt ovan) eller om värdet på ställd säkerhet minskar efter ställandet av sådan säkerhet (och Kunden inte efter begäran från Adapt kan erbjuda en kompletterande säkerhet som accepteras av Adapt);

             iii.        Adapt kan visa på en väsentlig risk för förlust eller betydande skador på Utrustningen, såvida tillfredställande säkerhet inte ställs eller Kunden visar att risken för sådan förlust eller skada inte längre föreligger;

             iv.        Utrustningen utsätts för onormal användning, nyttjas på ett oaktsamt sätt eller i övrigt används av personal utan erforderlig behörighet eller utbildning;

              v.        Kunden utan Adapts skriftliga godkännande låter annan än Kundens personal använda Utrustningen eller;

             vi.        Kunden i övrigt åsidosätter bestämmelse i Avtalet, vars iakttagande inte är av endast ringa betydelse för Adapt.

4.13.2       Häver Adapt Avtalet med omedelbar verkan enligt ovan upphör hyrestiden och Kundens rätt att nyttja Utrustningen. Kunden ska då bekosta omedelbar nedmontering, rengöring och återlämning av Utrustningen till Adapt. Kundens skyldighet att betala hyra för Utrustningen upphör genom sådan återlämning av Utrustningen.

4.13.3       Sker inte återlämning genom Kundens försorg, ska Kunden ersätta Adapt för kostnaden för att nedmontera, rengöra och hämta Utrustningen. Kunden står risken för Utrustningen till dess den är åter hos Adapt.


5          UPPDRAG, HELHETSLÖSNINGAR OCH REPARATIONSARBETEN

5.1         ALLMÄNT

5.1.1         Adapt kan tillhandahålla Kunden Tjänster i form av installations- och monteringsarbeten i anslutning till hyra eller köp av Utrustning (fortsättningsvis benämnda ”Uppdrag”). Vilket slags Uppdrag som avses och omfattning framgår av Offerten. För Uppdrag gäller vad som särskilt framgår av detta avsnitt.

Adapt kan även tillhandahålla Kunden Tjänster i form av helhetslösningar för produktion av event, möten och mässor. Helhetslösningar inbegriper transport av Utrustning, projektledning, tekniska och konceptuella lösningar, byggnations- anläggnings- och installationsarbeten och bemanning av Utrustning m.m. (fortsättningsvis benämnda ”Helhetslösningar”).

Slutligen kan Adapt tillhandahålla Kunden Tjänster i form av reparations- och underhållsarbeten av lös eller fast egendom (fortsättningsvis särskilt benämnda ”Reparationsarbeten”).

Helhetslösningar, Uppdrag och Reparationsarbeten ska inte likställas med varandra, men benämns i detta avsnitt gemensamt och var för sig även ”Arbeten” då samma bestämmelser ska gälla för dem alla.

5.2        ARBETEN OCH BEMANNING M.M.

5.2.1         Arbetena framgår av Offert. Adapt ska utföra Arbetena med enligt Adapts rimliga uppfattning för ändamålet passande medarbetare. Adapt har rätt att fritt byta ut medarbetare som deltar i utförandet av Arbetena.

5.2.2        Adapt får, utan att informera eller inhämta samtycke från Kunden, anlita underleverantör för utförande av Arbetena. Sådan underleverantör ska uppfylla de krav på kompetens och erfarenhet som Kunden har ställt på Adapt. Om Adapt anlitar underleverantör ansvarar Adapt för underleverantörs arbete så som för sitt eget och ansvarar för att underleverantör iakttar samtliga bestämmelser i Avtalet.

5.2.3        Kunden ska lämna Adapt tillgång till lokaler, utrustning och underlag som är nödvändiga för att Adapt ska kunna utföra Arbetena på ett för Adapt kostnadseffektivt sätt. Kunden ska även vidta de åtgärder som krävs av Adapt, såsom att granska handlingar eller fatta beslut, för att möjliggöra för Adapt att utföra Arbetena på ett för Adapt kostnadseffektivt sätt.

5.3        ÄNDRING AV ARBETENA

5.3.1         Om Kunden önskar ändra Arbetenas omfattning ska Kunden framställa sådant önskemål skriftligen till Adapt. Adapt har ingen skyldighet att acceptera en sådan ändring, men ska söka ge skriftligt besked om ändringen accepteras eller inte inom rimlig tid. Återkommer Adapt inte inom rimlig tid anses ändringen inte accepterad.

5.4        NÄRINGSKÄNNETECKEN

5.4.1         Part har inte någon rätt att använda den andra Partens näringskännetecken vid sin egen marknadsföring eller göra något offentligt uttalande med anledning av Avtalet, utan att i förväg inhämta särskilt skriftligt samtycke härför från den andra Parten.

5.5        AVTALAD LEVERANSDAG OCH FÖRSENING M.M.

5.5.1         Avtalad leveransdag är den dag då Arbetena ska ha utförts/färdigställts enligt Offert. I Offert ska anges avtalad leveransdag och tid för eventuell leveranskontroll.

5.5.2        Vid Uppdrag gäller att Adapt ska utföra ett acceptanstest. Acceptenstest sker vid avslutad installation eller montering och innebär att Adapt testar att Utrustningen fungerar som den ska. Observera att leverans av Utrustning i och med hyra eller köp av Utrustningen sker enligt särskilda föreskrifter härom i dessa Villkor. Godkänt leveranstest utgör alltså inte tidpunkten för leverans utan tidpunkten för färdigställande av Uppdraget.

5.5.3        Adapts försening inträffar om Arbetena färdigställs efter avtalad leveransdag med den eventuella tidsförlängning som följer enligt nedan.

5.5.4        Om Adapt finner det sannolikt eller befarar att försening kommer att inträffa, ska Adapt snarast underrätta Kunden om detta. Adapt ska samtidigt underrätta Kunden om anledningen till förseningen och när Arbetena kan färdigställas. Underlåter Adapt att lämna sådant meddelande har Kunden rätt till ersättning för den direkta skada som kunde ha undvikits om meddelandet lämnats i tid.

5.5.5        Vid försening som beror på något förhållande på Kundens sida eller omständigheter såsom att Kunden önskat ändring av Arbetena eller Force-majeure inträffat, ska Adapt ha rätt till skälig tidsförlängning.

5.5.6        Om Kunden förorsakar försening så att Adapt inte kan utnyttja avdelade resurser för Arbetena har Adapt rätt att debitera Kunden för den avdelade tiden som inte kan utnyttjas. Detta gäller dock efter att Adapt har meddelat Kunden därom.

5.5.7        För att Adapt ska ha rätt till ersättning på grund av att Adapt inte kan utnyttja för Arbetena avsatta resurser ska Adapt framställa krav senast tio (10) dagar efter det att försening inträtt. Rätten till ersättning för försening orsakad av Kunden gäller utöver eventuell ersättning med anledning av avbokningsregler enligt Offert.

5.6        FEL I ARBETENA

5.6.1         Fel föreligger om de färdigställda Arbetena inte uppfyller vad som angivits i Offert.

5.6.2        Det är Adapts ansvar att avhjälpa fel i Arbetena som dokumenteras vid eventuell leveranskontroll eller meddelas av Kunden. För Uppdrag och Reparationsarbeten gäller att Kunden inte får åberopa fel om Kunden inte lämnar Adapt meddelande härom inom tre (3) månader från det att Uppdraget eller Reparationsarbetet färdigställdes. För Helhetslösningar gäller att Kunden inte får åberopa fel i Helhetslösningen om inte Kunden meddelar Adapt härom under den tid då Helhetslösningen utförs av Adapt enligt Offert. Om Kunden inte märkte felet och Kunden inte heller borde ha märkt felet under tiden då helhetslösningen utfördes eller av annan anledning inte skäligen kunde meddela Adapt om felet, så gäller att Kunden måste åberopa fel senast fem (5) Arbetsdagar efter det att Helhetslösningen utfördes. När fem (5) Arbetsdagar har passerat från den tid då helhetslösningen färdigställdes så ska Adapt inte under några som helst omständigheter ansvara för fel i Helhetslösning.

5.6.3        Fel i Arbetena ska avhjälpas kostnadsfritt, under förutsättning att Adapt tidigare erhållit ersättning för det felaktigt utförda Arbetet, och med den skyndsamhet omständigheterna kräver. Adapt har därutöver ingen skyldighet att ersätta Kunden för den eventuella skada som Kunden åsamkats i anledning av felet.

5.6.4        Adapts ansvar för fel i Arbetena omfattar inte

                       i.        fel som förorsakats av Kundens ändringar i Arbetena, eller

                      ii.        fel som förorsakats genom Kundens användning av Utrustningen, eller annan egendom som har varit föremål för Arbetena, med annan utrustning, tillbehör eller systemprogramvara än den som föreskrivits eller tillhandahållits av Adapt, eller

                     iii.        fel som beror på att Kunden uppgivit felaktiga eller bristfälliga uppgifter som påverkat Arbetena, eller

                     iv.        fel som beror på Datorprogram, tredje part (såsom Microsoft Teams, Google, Amazon eller Zoom), teleoperatör, internetanslutning, elanslutning eller liknande.

5.6.5        Utöver vad som uttryckligen angivits i Avtalet om avhjälpande av fel lämnar Adapt inga som helst garantier eller utfästelser, varken uttryckliga eller underförstådda, enligt lag eller eljest, med avseende på Arbeten. För Utrustning som har köpts av Kunden gäller vad som särskilt stadgas i dessa Villkor avseende garanti. För material som köpts eller annars ingår i Reparationsarbeten gäller de garantier som ges av leverantör av sådant material. Information kring sådana garantier lämnas endast ut till Kunden på begäran.

6     VISSA FÖRVARINGSTJÄNSTER

6.1         ALLMÄNT

6.1.1          Adapt kan tillhandahålla Tjänst i form av enhet för förvaring av Utrustning eller annan av Kunden anvisad egendom (”Förvaringstjänst”). Följande bestämmelser i detta avsnitt gäller i det fall Adapt och Kunden avtalat om att Adapt ska erbjuda Förvaringstjänst.

6.2   FÖRVARINGSENHETEN

6.2.1         En förvaringsenhet är en lagerplats eller annan lämplig förvaringsyta som Adapt bestämmer. Förvaringsenheten kan vara belägen hos Adapt eller något annat bolag i koncernen eller hos annan part med vilken Adapt har ett avtalsförhållande. Kunden får endast disponera Förvaringsenheten i enlighet med Avtalet. Kunden samtycker till att ingenting i Avtalet ger Kunden någon äganderätt eller annan laglig rätt till Förvaringsenheten.

6.3   FÖRSÄKRINGSSKYLDIGHET

6.3.1         Det åligger Kunden att, under hela den tid då Utrustning eller annan av Kunden anvisad egendom som ska förvaras i Förvaringsenheten (fortsättningsvis benämnd ”Förvaringsegendom”), hålla Förvaringsegendomen försäkrad upp till en nivå som väljs av Kunden, men som är tillräcklig för att täcka hela värdet på Förvaringsegendomen.

6.3.2        Adapt ska ha sedvanlig stöld- och brandsskyddsförsäkring för den lokal där Förvaringsegendomen förvaras. I den mån skada uppkommer på Förvaringsegendom och sådan skada täcks av Adapts försäkring härvidlag, ska i första hand Adapts försäkring användas.

6.3.3        Kunden ska alltid hålla Adapt eller det koncernbolag eller annan part med vilken Adapt har ett avtalsförhållande avseende Förvaringstjänsten skadeslösa med anledning av anspråk på återkrav från Kundens försäkringsbolag.

6.4   FÖRVARINGSEGENDOM

6.4.1         Kunden ansvarar för att all Förvaringsegendom säkert går att förvara i Förvaringsenheten. Förvaringsegendom får inte bestå av brandfarligt material eller vätskor, giftiga eller farliga vätskor, asbest, skjutvapen, ammunition eller sprängämnen, gasflaskor eller andra komprimerande gaser, fyrverkerier eller annan farlig eller olämplig egendom.

6.4.2         För undvikande av tvivel så förbehåller Kunden sig all äganderätt till sin Förvaringsegendom. Kunden ansvarar för att tillförsäkra sig separationsrätt vid eventuell konkurs genom erforderlig märkning av sin Förvaringsegendom. Adapt kan, mot särskild ersättning enligt överenskommelse med Kunden, etikettera, märka, stämpla eller på annat sätt särskilja Förvaringsegendomen eller Förvaringsenheten.

6.5   PRIS OCH AVTALSTID

6.5.1         Priset för Förvaringstjänsten framgår av Offert. Om priset inte framgår av Offert så gäller Adapts vid var tid gällande prislista.

6.5.2        Om inget annat avtalats så gäller Förvaringstjänsten tillsvidare med tre (3) månaders uppsägning.

6.6   ANSVAR OCH ANSVARSFRISKRIVNING

6.6.1         Adapt ansvarar för förlust av Förvaringsegendom eller annan direkt skada med anledning av Förvaringstjänsten om sådan skada beror på oaktsamhet från Adapts sida. Adapt ansvarar inte under några som helst omständigheter för indirekt skada såsom utebliven vinst.

6.6.2        Adapt lämnar inga som helst garantier till Kunden avseende övervakning av Förvaringsenheten eller Förvaringsegendomen.

6.7   AVLÄGSNANDE AV FÖRVARINGSEGENDOM

6.7.1         Kunden ansvarar att avlägsna Förvaringsegendomen vid Avtalets upphörande eller vid den tidpunkt som annars avtalats, om inget annat framgår av Avtalet. Vid avlägsnande ska Adapt hålla Förvaringsegendomen tillgänglig för avlägsnande vid lämplig lastkaj eller, om så avtalats, transportera Förvaringsegendomen till Kunden, eller ge Kunden tillträde till Förvaringsenheten för avlägsnande.

6.7.2        Om Kunden inte har avlägsnat Förvaringsegendomen inom tre (3) månader från det att så skulle göras enligt Avtalet, och Kunden blivit uppmanad att avlägsna Förvaringsegendomen, så äger Adapt rätt att bortforsla Förvaringsegendomen på Kundens bekostnad.

6.8   TILLTRÄDE TILL FÖRVARINGSENHETEN OCH FÖRBUD MOT ANDRAHANDSUPPLÅTELSE M.M.

6.8.1         Kunden kan ges tillträde till Förvaringsenheten endast efter överenskommelse med Adapt.

6.8.2        Kunden har inte någon exklusiv tillgång till Förvaringsenheten. Adapt, eller annan som anvisats av Adapt, äger alltid rätt att tillträda Förvaringsenheten och lasta om Förvaringsegendom eller flytta den temporärt till annan plats eller flytta den till annan Förvaringsenhet. Adapt ska genomföra sådana flyttar med tillbörlig försiktighet, men flyttarna sker alltid på Kundens risk.

6.8.3        Kunden får inte hyra ut Förvaringsenheten i andra hand eller dela Förvaringsenheten med andra, om inte så avtalats.


7     GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

7.1         ALLMÄNT

7.1.1         Följande bestämmelser i detta avsnitt gäller för samtliga Adapts Tjänster.

7.2   BETALNINGSVILLKOR

7.2.1         Följande gäller avseende betalning för Adapts Tjänster om inget annat framgår av Offert:

                       i.        Betalning ska ske månadsvis mot faktura.

                      ii.        Betalning ska ske inom 30 dagar från fakturadatum. Vid sen betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag. Adapt förbehåller sig rätten att debitera Kund avgift för betalningspåminnelse enligt lag.

7.2.2 Om Kunden gör ett köp enligt detta Avtal (vanligtvis från en plats utanför Sverige) och som en följd av detta Adapt krävs på betalning av mervärdesskatt (”moms”), trots att Part gjort bedömning att moms ej ska utgå, ska Kunden hålla Adapt skadeslös från alla skador, ansvar, kostnader och utgifter, inklusive rimliga ombudskostnader, som uppkommer till följd av eller är relaterade till sådant momskrav.

Kunden förbinder sig att ersätta Adapt för alla betalningar som Adapt gör för att efterleva momskravet. Kunden ansvar för att hålla Adapt skadeslös ska omfatta alla krav, åtgärder, stämningar eller förfaranden som inleds mot Adapt av skattemyndigheter eller någon annan tredje part i samband med det nämnda momskravet.

För att utlösa Kundens ersättningsförbindelse ska Adapt, inom en rimlig tid, meddela Kunden om momskravet och Kunden ska ha 10 dagar på sig att svara Adapt i skrift och vidta nödvändiga åtgärder för att hantera kravet. Att inte svara inom den angivna tidsfristen ska inte befria Kunden från sina skyldigheter enligt denna klausul.

Denna klausul ska överleva upphörandet av detta avtal, oavsett orsak.

7.3   SÄKERHET FÖR FORDRAN

7.3.1         Adapt äger rätt att, visar det sig att Kunden inte erlägger betalning för Tjänst eller Adapt befarar att Kunden kan komma att hamna på obestånd eller Kundens ekonomiska förhållanden annars är sådana att Adapt har starka skäl att befara att kunden inte kommer prestera i enlighet med Avtalet, hindra att Förvaringsegendom eller annan av Kundens egendom som är i Adapts tillfälliga besittning lämnas ut till Kunden. Adapt ska i sådana fall genast underrätta Kunden härom. Om Kunden erlägger betalning eller annars ställer godtagbar säkerhet för betalning, ska Adapt låta Förvaringsegendomen lämnas ut till Kunden.

7.4   DATORPROGRAM

7.4.1         Om Kund har beställt Tjänst av Adapt som innehåller Datorprogram så ansvarar Kund för att nyttja Datorprogrammet i enlighet med de villkor som stipuleras av ägaren till Datorprogrammet och med vilken Kunden kan komma att ingå separat avtal. Ingåendet av sådant avtal med tredje man är i sådana fall en förutsättning för att Kunden ska kunna nyttja aktuellt Datorprogram. Adapt har inga ägande- eller immaterialrättsliga anspråk till Datorprogrammen. Adapt ansvarar inte i något hänseende för fel eller brister i Datorprogram. Övriga villkor kring underlicensiering framgår av Offert.

7.5   APPLIKATION

7.5.1         Om så avtalats mellan Parterna kan Adapt möjliggöra för Kunden att nyttja Applikationen som en del av den aktuella Tjänsten. Adapt ger således Kunden en uppsägningsbar, icke-exklusiv, icke-kommersiell licens som inte är möjlig att underlicensiera eller överlåta, för att använda programvaran som tillhandahålls i form av Applikationen. Det enda syftet med licensen är att Kunden ska kunna använda Applikationen i den form den tillhandahålls av Adapt, i enlighet med dessa Villkor. Det är strikt förbjudet att sälja, distribuera, kopiera, modifiera eller hyra ut någon del av Applikationen eller dess programvara. Det är också strikt förbjudet att försöka extrahera källkod eller dekompilera källkod till programvaran.

7.5.2        Adapt och dess licensgivare äger och behåller alla immateriella rättigheter till Applikationen och dess innehåll. Kunden ges ingen rätt till sådana immateriella rättigheter bortom vad som framgår av Avtalet.

7.5.3        Kunden ansvarar själv för eventuella kostnader som uppkommer för Kunden vid användning av Applikationen, exempelvis kostnader för internetanvändning.

7.5.4        Om inte annat anges i Avtalet ansvarar Adapt inte för direkta eller indirekta skador som direkt eller indirekt orsakas av:

                       i.        Fel, avbrott eller störning i Kundens mobiltelefon eller i Kundens internetanslutning vid användning av Applikationen.

                      ii.        Fel, avbrott eller störning i Applikation eller på grund av uppdateringar eller underhåll av den.

                     iii.        Tredje man.

                     iv.        Andra användare av Applikationen.

                      v.        Intrång i tredje mans immateriella rättigheter.

                     vi.        Andra skador, störningar, fel, avbrott eller intrång som orsakats av utomstående parters agerande (inklusive att Applikationen hackas, att virus sprids via Applikationen eller att obehörig får åtkomst till data som sparas i Applikationen).

                    vii.        Tredje mans eller Kundens agerande vid användningen av Applikationen.

                   viii.        Brott mot lag.

                     ix.        Förlust av data.

                      x.        Annan skada som uppstår i samband med användningen av Applikationen.

                     xi.        Adapt, dess anställda,  konsulter, ombud eller företrädare blir inte i något fall ansvariga i förhållande till Kunden som användare eller i förhållande till tredje part för indirekta skador.

7.6   SUPPORT

7.6.1         I den mån Parterna har avtalat om support kring Utrustning eller i övrigt, så gäller vad som särskilt avtalats härom i supportavtal eller liknande.

7.6.2        Om inget annat avtalats i ett supportavtal eller liknande så gäller att support ska ske endast under Arbetsdagar. För tillhandahållande av support utöver Adapts ordinarie arbetstid krävs särskild överenskommelse.

7.6.3        Support kan enbart ges kring Utrustning, Uppdrag, Helhetslösning eller annat av Kunden ägt system om så särskilt avtalats.

7.7   AVBOKNINGSREGLER

7.7.1         För avbokning/avbeställning av Tjänst enligt Offert gäller de avboknings/avbeställningsregler som stipuleras i Offerten.

7.8   ANSVAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

7.8.1         För det fall inte annat särskilt anges i Avtalet svarar Part vid oaktsamhet för direkt skada som uppstår på grund av Partens avtalsbrott. Adapt svarar inte under några omständigheter för indirekt skada såsom utebliven vinst.

7.8.2        Om Tjänsten är uppdelad i delleveranser eller deluppdrag ska Adapt ansvara endast för sådan skada som har ett direkt samband med sådan delleverans eller deluppdrag och aldrig mer än Delsumman. Adapts sammanlagda ansvar för skada ska inte under några som helst omständigheter uppgå till mer än Kontraktssumman.

7.9   FORCE MAJEURE

7.9.1         Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet, om underlåtenheten har sin grund i omständighet som Part inte råder över och som förhindrar fullgörandet därav. Så snart hindret upphört ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt.

7.9.2        Såsom Force majeure ska anses pandemi eller nationell sjukdomsepidemi, krig, krigshandling, terrorattack, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden eller andra omständigheter som Part inte råder över.

7.9.3        För att få befrielse enligt föregående punkt ska Part utan dröjsmål skriftligen meddela den andra Parten härom.

7.9.4        Oavsett vad som ovan sägs om befrielse från påföljd äger Part under angivna omständigheter häva Avtalet om den andra Partens fullgörande av väsentlig förpliktelse försenats med mer än tre (3) månader.

7.10  KONFIDENTIELL INFORMATION

7.10.1       Parterna förbinder sig härmed att under Avtalstiden och en tid av 10 år därefter iaktta sekretess och därmed inte för tredje man avslöja Konfidentiell Information, vilken Part erhåller från den andra Parten med anledning av Avtalet. I denna punkt angivna bestämmelser gäller såvida Parterna inte har tecknat ett separat sekretessavtal som innebär ett längre gående sekretessåtagande mellan Parterna.

7.10.2       Med ”Konfidentiell Information” avses i dessa Villkor all information om innehållet i Avtalet och varje annan upplysning – teknisk, kommersiell eller av annan art – oavsett om upplysningen dokumenterats skriftligen eller icke, med undantag för

                         a)    upplysning, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från Parts sida mot innehållet i Avtalet,

                         b)    upplysning, som Part kan visa att han redan kände till innan han mottog den från den andra Parten,

                         c)    upplysning, som Part mottagit eller kommer att mottaga från tredje Part utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne, och

                         d)    upplysning som Part är skyldig att utlämna enligt lag, förordning, domstolsbeslut eller börsregler eller motsvarande.

I fall som avses under c) ovan har dock Part inte rätt att avslöja för utomstående att samma upplysning även mottagits från den andra Parten enligt Avtalet.

7.10.3       Det åligger Part att tillse att anställda och anlitade konsulter/underleverantörer som kan antas komma i kontakt med Konfidentiell Information är bundna att hemlighålla denna information i samma utsträckning som Part enligt Avtalet.

7.10.4       Part åtar sig att följa av den andra Parten meddelade skäliga regler om datasäkerhet.

7.11  GDPR

7.11.1        Om Adapt behandlar personuppgifter med anledning av Avtalet så sker det i enlighet med Adapts integritetspolicy som finns tillgänglig på Adapts hemsida www.adapt.se.

7.12  ÖVERLÅTELSE AV AVTALET

7.12.1       Kund får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet utan Adapts skriftliga godkännande. Adapt får emellertid helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet utan Kunds godkännande.

7.13  MEDDELANDEN

7.13.1       Reklamation och andra meddelanden avseende Avtalets tillämpning ska översändas genom bud, rekommenderat brev eller e-post till Parternas i Offert angivna eller senare ändrade adresser.

Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda

                         a)    om avlämnat med bud: vid överlämnandet till mottagaren

                         b)    om avsänt med rekommenderat brev: tre (3) dagar efter avlämnande för postbefordran; och

                         c)    om avsänt med e-post; vid avsändandet om mottagande behörigen bekräftats.

Adressändring ska meddelas Part på sätt föreskrivs i denna bestämmelse.

7.14   RUBRIKER

7.14.1       Indelningen av dessa Villkor i olika avsnitt och åsättande av rubriker ska inte påverka tolkningen av Villkoren.

7.15  ÄNDRINGAR I VILLKOREN

7.15.1       Adapt förbehåller sig rätten att närsomhelst genomföra ändringar i dessa Villkor. Om Adapt genomför ändringar i dessa Villkor ska Adapt lämna skriftligt meddelande härom till Kunden tillsammans med den ändrade versionen av dessa Villkor. Om Kunden inte motsätter sig ändringarna inom 15 Arbetsdagar så ska Kunden anses ha accepterat ändringarna.  Om Kunden motsätter sig ändringarna inom föreskriven tid så ska Adapt äga rätt att häva Avtalet med omedelbar verkan., varmed samtliga prestationer ska gå åter. Samtliga prestationers återgång ska utgöra den enda konsekvensen av sådan hävning och ingen av Parterna ska äga rätt till ersättning för eventuell skada, varken direkt eller indirekt, med anledning av hävningen.

7.16   PASSIVITET

7.16.1       Parts underlåtenhet att utnyttja någon rättighet enligt dessa Villkor eller underlåtenhet att påtala visst förhållande hänförligt till Avtalet ska inte innebära att Part frånfallit sin rätt i sådant avseende.

7.16.2       Skulle Part vilja avstå från att utnyttja viss rättighet eller att påtala visst förhållande ska sådant avstående ske skriftligen i varje enskilt fall.

7.17   FULLSTÄNDIG REGLERING

7.17.1       Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser avseende Tjänst som föregått Avtalet ersätts av innehållet i Avtalet.

7.18   BESTÄMMELSES OGILTIGHET

7.18.1       Skulle någon bestämmelse i Avtalet eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan då ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar Parts rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet, skälig jämkning av Avtalet ske.

7.19   TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

7.19.1       På Avtalet ska svensk rätt tillämpas.

7.19.2       Tvister med anledning av Avtalet ska avgöras av allmän domstol.