Policies

Här kan du läsa om Adapts uppförandekod/policies.
Vi har fyra olika policies som vi anser vara viktiga för vårt samlade kvalitets- och utvecklingsarbete:

  1. Diskrimineringspolicy
  2. Kvalitetspolicy
  3. Miljöpolicy
  4. Affärsetisk policy

Tillsammans utgör de vår uppförandekod.

I våra policies talar vi om Adapt. När vi gör det handlar det alltid om samtliga bolag och affärsenheter som ägs av moderbolaget. Det avser också samtliga anställda, oavsett position.

Till våra policies har vi också en visselblåsarrekommendation så att en anställd på Adapt kan vara trygg i att det finns en möjlighet att påtala oegentligheter anonymt, utan risk.