Etik och ansvar

Denna policy ska ses som ett styrande principdokument. Policyn gäller Adapt ABs
samtliga hel- och delägda bolag likväl som samtliga anställda och fast kontrakterade
medarbetare. Med ”Adapt” nedan avses samtliga bolag och medarbetare.

Övergripande etik och ansvar

Adapt ska alltid verka för att vara och upplevas som en god samhällsmedborgare
och förebild i vår bransch. Detta innebär att värna om grundläggande
demokratiska principer, alla människors lika värde, ett jämställt samhälle berikat
av kulturell och etnisk mångfald.
Vi vet och vill att denna grundläggande etiska hållning ska prägla vårt bolag och
våra interna och externa relationer. Vi tar ansvar för att upprätthålla en mycket
god standard i dessa frågor, ett ansvar som gäller hela bolagsgruppen och
samtliga medarbetare.

Adapts etiska riktlinjer

Förutom ovan nämnda etiska ansvarshållning tillämpar Adapt ingen specifik
inkluderande eller exkluderande hållning för exempelvis vilka kunder vi arbetar
med eller vilka uppdrag vi hanterar. Detta bedöms istället från fall till fall med
ovan nämnda övergripande etiska hållning som utgångspunkt.

Medarbetarens rättigheter

Varje enskild medarbetare har rätt att avstå från att arbeta med en kund eller ett
uppdrag på basis av personliga etiska principer. Denna rättighet förutsätter dock
att medarbetaren har meddelat sådana ställningstaganden till arbetsgivaren i
förtid. Om det inte har gjorts kan Adapt komma att åberopa arbetsplikt om en
situation inte går att lösa på annat sätt.

Övrigt

Samtliga medarbetare, företagsledningen inkluderad, är skyldiga att utan
dröjsmål varsla om ett brott mot eller avsteg från företagets etiska riktlinjer kan
misstänkas. Man gör det genom att kontakta företagets skyddsombud, sin
närmsta chef eller annan lämplig person. Ingen kan under några omständigheter
straffas eller sanktioneras för ett sådant varsel