Diskrimineringspolicy

Vi är stolta över varandra och den företagskultur som vi har skapat gemensamt. Våra medarbetare och vår kultur är vad som gör Adapt till vad det är är; ett bolag präglat av ett starkt Driv, hög Prestation och som skapar starka Upplevelser. Det är viktiga rättesnören och värden som vi värnar. Nedan följer vår diskrimineringspolicy.

Adapt utgår från allas lika värde och ska ta tillvara alla medarbetares kompetenser och ha en rättvis fördelning av makt och inflytande oavsett: kön, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder.

Adapts företagskultur ska präglas av ett öppet klimat där alla medarbetare ska behandlas och värderas lika och ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Detta gäller oavkortat samtliga diskrimineringsgrunder.

Alla medarbetare har lika ansvar att verka för att Adapt ska vara ett föredöme när det handlar om att vara ett bolag som värderar alla människor lika. Det gäller inom såväl utanför vår bransch.

Vår ambition är att vårt arbete mot diskriminering i alla dess former ska vara ett aktivt arbete i våra bolag på samtliga organisatoriska nivåer. Det ska uppmuntras och understödjas av vår ledning och integreras i vårt arbete med till exempel rekrytering, arbetsmiljöarbete, medarbetarsamtal och det ska följas upp regelbundet.

I allmänhet – och i synnerhet när det gäller frågor om jämställdhet och mångfald – är det vår målsättning att Adapt har en bra representation och diskrimineringspolicy som speglar samhället och våra ideal i fråga om medarbetare, chefer och ledning, över tid.

Det är varje bolagschefs ansvar att säkerställa och kvalitetssäkra arbetet mot diskriminering och för jämställdhet och mångfald. Bolagets styrelse har ett särskilt ansvar att sätta konkreta mål för arbetet och ska bevaka att arbetet drivs och utvecklas på ett bra sätt.