Kvalitetspolicy

Adapt värnar om kvaliteten på de idéer, produkter, lösningar, leveranser och tjänster vi erbjuder våra kunder. Vi ser en hög och jämn kvalitetsnivå som en grundläggande komponent i det värde våra kunder får från Adapt.
Vårt kvalitetsarbete och vår kvalitetspolicy baseras på två perspektiv:

  1. Intern kvalitet – vilket byggs och stöds av våra processer, vårt strukturmaterial, vår kompetensmix, uppförandekod/policies och regelverk samt att vi har en kultur som präglas av Driv, Prestation och Upplevelser – en kontinuerlig strävan mot förbättring och utveckling.
  2. Extern kvalitet – vilket innebär de projekt vi utför för våra kunder. Vi skall alltid leverera en perfekt produkt och högt värde för våra uppdragsgivare.

Vårt kvalitetsarbete skall harmoniera med ISO 9001 genom främst:

  • att arbeta med en beskriven arbetsprocess.
  • att vi arbetar med interna överenskomna rutiner.
  • lagring och arkivering av intern och extern information och projekthistorik.
  • planläggning, mätning och uppföljning av förändringar och förbättringar.
  • att aktivt söka och åtgärda fel och brister i organisationen och i vårt arbetssätt.
  • en planerad och målstyrd kvalitets- och utvecklingsprocess samt metoder för riskhantering.
  • att konsekvent utvärdera och revidera vårt kvalitetsarbete i ledningsgrupp och i våra team.

Adapts ledning i de olika bolagen ansvarar för att sätta upp mål och vidta åtgärder för att ständigt förbättra kvalitet, intern arbetsmiljö och kundtillfredsställelse.

Alla Adapt anställda skall medverka och bidra till ständig förbättring av vår interna och externa kvalitet i form av till exempel dialogmöten, proaktivt och reaktivt idéarbete, projektuppföljning och analys samt genom att få utbildning.

Det är varje bolagschefs ansvar att säkerställa och kvalitetssäkra arbetet. Bolagets styrelse har ett särskilt ansvar att bevaka att den kvalitetspolicy som finns drivs och utvecklas på ett bra sätt.