Miljöpolicy

Adapt skall alltid sträva efter att använda alternativ med låg miljö- och klimatpåverkan i sin verksamhet. 

Det är vår strävan och vårt mål att arbeta för en bättre och hållbarare global miljö. Som konkurrenskraftigt företag ska vi stärka vår position genom att ställa krav på miljöhänsyn. Detta gäller vårt eget företag, våra projekt, medarbetare och samarbetspartners samt även i relationen med våra kunder.

Miljötänkandet ska hela tiden vara aktivt och främja FN:s klimatmål. I alla situationer ska vi därför göra medvetna val. Där det är möjligt att ta ett beslut som är bättre för miljön än ett annat alternativ, ska detta göras. 

Vår verksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att miljön värnas och att råvaror och energi används på rätt sätt. Syftet är att ständigt utvecklas i en positiv riktning och kontinuerligt reducera vår negativa miljöpåverkan.

Som ett tjänsteföretag skall Adapt alltid sträva åt att minimera den påverkan på miljön som vårt företag och våra projekt kan ha. Det är därför allas ansvar att tänka och agera så miljövänligt som möjligt. Ytterst ansvarig för att detta tänkande efterlevs i praktiken är respektive bolagschef och ledning. Tillsammans ska vi arbeta för att skapa hälsa, välbefinnande och jämställdhet.

För Adapts fortsatta utveckling är det viktigt att bedriva ett aktiv miljöarbete, bland annat genom att:

  • så snart som möjligt vara ett klimatcertifierat företag inom ramen för etablerade regelverk och standarder.
  • säkerställa att våra egna resurser, alltifrån lager till fordon och utrustning samt våra egna resor, har en så låg miljöpåverkan som möjligt. Detta är särskilt viktigt vid nyinvesteringar.
  • av egen kraft och på eget initiativ säkerställa en minimal miljöbelastning i de projekt vi gör genom aktiva val i samverkan med våra uppdragsgivare.
  • alltid föreslå för våra kunder att klimatneutralisera/klimatkompensera de projekt vi gör för dem.
  • uppmuntra och stödja interna och externa initiativ som främjar miljön.
  • genomföra interna aktiviteter utifrån ett miljöbesparande perspektiv.
  • eftersträva att resor och transporter görs på ett miljöbesparande sätt.
  • sätta bestämda och rimliga krav på våra underleverantörer där de mest frekventa avkrävs särskilt stort ansvar i miljöfrågor.

Det är varje anställds ansvar att driva och utveckla Adapts miljöarbete, på egen hand samt i de projektteam man verkar.

Vi kommer kontinuerligt att mäta och utvärdera att vi uppfyller de miljömål som vi satt.

Det är också varje bolagschefs ansvar att säkerställa och kvalitetssäkra arbetet. Bolagets styrelse har ett särskilt ansvar vilket innebär att bevaka att miljöarbetet drivs och utvecklas på ett bra sätt, inkluderat certifieringsarbete.