Miljöpolicy

Det är vår strävan och vårt mål att som konkurrenskraftigt företag stärka vår position genom allt större krav på miljöhänsyn. Det gäller vårt eget företag, våra projekt, gentemot våra samarbetspartners och i relationen med våra kunder.

Miljötänkandet ska vara aktivt. I alla situationer där det är möjligt att ta beslut som är bra eller bättre för miljön än ett alternativ, ska detta göras. Vår verksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att miljön värnas och att råvaror och energi används på rätt sätt. Målet är att ständigt utvecklas i en positiv riktning och kontinuerligt reducera vår negativa miljöpåverkan.

Som ett tjänsteföretag skall Adapt sträva åt att minimera den påverkan på miljön som vårt företag och våra projekt kan ha. Det är allas ansvar att tänka och agera så miljövänligt som möjligt och ytterst ansvarig för att detta tänkande efterlevs i praktiken är respektive bolagschef och ledning.

För Adapts fortsatta utveckling är det viktigt att bedriva ett aktiv miljöarbete, bland annat genom att:

  • så snart som möjligt vara ett klimatcertifierat företag inom ramen för etablerade regelverk och standards.
  • säkerställa att våra egna resurser, alltifrån lager till fordon och utrustning samt våra egna resor, har en så låg miljöpåverkan som möjligt. Detta är särskilt viktigt vid nyinvesteringar.
  • av egen kraft och på eget initiativ säkerställa en minimal miljöbelastning i de projekt vi gör genom aktiva val i samverkan med våra uppdragsgivare.
  • alltid föreslå för våra kunder att klimatneutralisera/klimatkompensera de projekt vi gör för dem.
  • uppmuntra och stödja interna och externa initiativ som främjar miljön.
  • sätta bestämda och rimliga krav på våra underleverantörer där de mest frekventa avkrävs särskilt stort ansvar i miljöfrågor.

Det är varje anställds ansvar att driva och utveckla Adapt miljöarbete, på egen hand samt i de projektteam man verkar.

Det är varje bolagschefs ansvar att säkerställa och kvalitetssäkra arbetet. Bolagets styrelse har ett särskilt ansvar att bevaka att miljöarbetet drivs och utvecklas på ett bra sätt, inkluderat certifieringsarbete.